Tari Kura Sakti

Name of Dance
Tari Kura Sakti
Genres
balih-balihan
Year
2002
Choreographer
Mio Yoshino
Mio Yoshino