Ramayana Kolosal

Ramayana Kolosal Dance

Nama Tarian:
Tari Ramayana Kolosal
Jenis:
balih-balihan
Tahun:
1979

Sumber: Team Survey ASTI Akademi Seni Tari Indonesia Denpasar (Yayasan Bali Galang - babadbali.com)