Odalan di Pura Dalem Puri Peliatan: Nov 2016

Sekaa Gong PKK Gurnita Sekar Sari, Banjar Kalah Peliatan.
Ngayah di Pura Dalem Puri Peliatan saat Odalan November ini.

Grup Gurnita Sekar Sari

Grup Gurnita Sekar Sari