Drama Tari Tantri

Drama Tari Tantri Dance

Nama Tarian:
Tari Drama Tari Tantri
Jenis:
balih-balihan
Tahun:
1983
Choreographer:
N.L.N.Swasthi Wijaya Bandem, SST, M.Hum.

Sumber: YouTube