Drama Tari Kindama

Drama Tari Kindama Dance

Nama Tarian:
Tari Drama Tari Kindama
Jenis:
balih-balihan
Tahun:
1985
Choreographer:
N.L.N.Swasthi Wijaya Bandem, SST, M.Hum.

Sumber: YouTube